Verslag Ledenvergadering GasTvrij Terschelling 2022

Door gasTvrij Tersch... op ma, 06/06/2022 - 13:41

Verslag Ledenvergadering gasTvrij Terschelling 20 mei 2022

Aanwezig: Rens van Donselaar, Ron Bavelaar, Paul de Bos, Marijke Nieuwenhuis (kandidaat bestuurslid), Frits Blees (kascommissie), bestuursleden Anneke Buitenwerf, Elvire Kok (secretaris), Jan Houweling (penningmeester) en Annet van Essen (voorzitter).

1. Opening

2. Vaststellen notulen 2021

Deze zijn zonder wijzigingen vastgesteld

3. Jaarverslag 2021

Het afgelopen jaar hebben we contact gezocht met gemeente, SBB, Waddenvereniging, ministerie van EZ en kandidaat bestuursleden.

Met de gemeente in verband met overname van Tulip Oil door Kistos en de installatie van de nieuwe burgemeester. Het plannen van een afspraak duurde echter maanden, zodat dat we uiteindelijk hebben besloten de afspraak pas na de jaarvergadering en coalitievorming opnieuw aan te vragen. Dit staat nu op de agenda.

Daarnaast heeft Annet contact gezocht met de gemeente om de Adviescommissie voorkoming Gaswinning weer bijeen te laten roepen in verband met de overname. Er is daarop een online bespreking geweest met Bert Huisman, Michel Hania van de gemeente en de commissieleden Cees vd Kolk, Jeno Obendorfer en Petro van Oort. Hierin bleek dat Jeno geen tegenstander is van boren vanaf de Noordzee, onder meer omdat dat werkgelegenheid kan opleveren. Hij wil contact leggen met Kistos om te bepraten wat de plannen zijn. Dit leidde tot discussie omdat hij hiermee voorbijgaat aan de doelstelling van de commissie, namelijk boren Op en Rond Terschelling te voorkomen. En dat leidde weer tot de vraag: wat is rond Terschelling. Een vraag die al geruime tijd door de gemeente beantwoord moet worden. Na de bespreking heeft Annet nagepraat met Bert en Michel om het contact aan te halen met de vereniging, en om de gemeente te vragen naar het standpunt tov ontwikkelingen/overname en wat de definitie is van Rond Terschelling.

Een paar dagen later heeft Jeno zijn ontslag aangeboden omdat hij zich niet kan vinden in de gang van zaken. Daarna heeft ook Petro bedankt wegens te druk. 

Daarop heeft een live gesprek plaatsgevonden met Cees, Annet en Michel Hania in het kader van de ontwikkelingen gascommissie. Hierin hebben Cees en Annet aangegeven dat er een vacature moet komen voor 1 tot 3 nieuwe leden en dat de gemeente uitspraak moet doen over Rond T. Wij hebben als voorzet gegeven: de motie betreft alles wat binnen de invloedssfeer ligt. Daarmee zijn alle facetten gedekt. Zie verder *

In het kader van dezelfde gascommissie hebben Elvire en Annet ook een gesprek gehad met Paul de Bos. Hij heeft aangegeven ons als gasTvrij te willen bijstaan, en eventueel te willen reageren op de vacature van de gascommissie.

Deze zaken gascommissie speelden in oktober. Tot op heden heeft er geen vervolgafspraak plaatsgevonden door de gemeente. Telefonische navraag bij Michel Hania leerde dat de gemeente besloot tot na de verkiezingen te wachten met de voortgang van de commissie. Maar dat de motie Op en Rond nog onveranderd van kracht is. 

Verdere contacten

Verder heeft Annet veelvuldig contact gezocht met Frank Petersen van de Waddenvereniging. Helaas zonder resultaat. Ook hebben we geprobeerd bij EZ te achterhalen wat de status is van de winningsaanvraag die nu van Kistos is. Helaas blijkt de ambtenaar die ons advies en informatie gaf, te zijn overleden. Daarop hebben we een algemeen schriftelijk verzoek gedaan om een nieuw contactpersoon. EZ reageert binnen 30 dagen.

SBB Daarnaast hebben Jan en Annet een goed gesprek gehad met SBB. Met de nieuwe teamleider Annelies vd Goot en Remi. SBB is geen EZ meer en door cultuurverandering kunnen ze nu iets meer meebewegen dan in 2015. Daardoor kunnen we nu kennis en contacten delen, en zij zullen zeker kritisch zijn mocht het tot een MER komen. Sbb zal ons helpen bij inhoudelijke argumenten rond flora, fauna en erfgoed. Wij houden hen op de hoogte van onze ontwikkelingen. Remi wees er verder op dat de burgemeester bij monde van de minister heeft aangegeven dat discussie gaswinning wadden van tafel is. Dat klinkt hoopvol, maar gezien de huidige wereld staat winning kleine velden juist wel weer op de agenda.

Dat brengt ons weer op de status van het overnamedocument van Kistos. Hierin staat onder meer dat de opsporingsvergunning van M10/M11 op 30 juni gaat verlopen. De winningsaanvraag ligt er nog. Kistos geeft aan dat zij 2024 winning willen onderzoeken. Wij richten ons de komende tijd dan ook op onderzoek. * Zie ontwikkelingen.

4. Financien, begroting, ledental, kascommissie.

Jan licht de bijgevoegde balans toe en wijst op het teruglopende ledenaantal naar 221. De vraag is of wij wellicht een andere bank moeten kiezen gezien de hoge kosten. Naar blijkt zijn de kosten bij iedere bank hoog en kiezen wij voor Triodos vanwege maatschappelijke betrokkenheid. - Frits Blees stelt namens de kascommissie de begroting en balans vast en het bestuur wordt decharge verleend. Kascommissie 2022: Frits Blees en Ron Bavelaar

5. Bestuurssamenstelling

De afgelopen tijd zijn verschillende mensen benaderd voor bestuur. Wegens omstandigheden wordt op termijn vervanging gezocht voor Jan als penningmeester, en Annet, Anneke en Elvire zijn in hun laatste termijn. Gelukkig is er animo om het bestuur te versterken. Rens Donselaar wil als commissielid zijn expertise in Human Resources inzetten. Paul de Bos brengt als oud-ambtenaar zijn bestuurlijke kennis en contacten in. Daarnaast overweegt PvdA-er Flip Tocila tot het bestuur toe te treden. Marijke Nieuwenhuis en oud-raadslid Christa Oosterbaan (PvdA) zijn kandidaat voor een bestuursfunctie. Stemming: Marijke en Christa worden met tromgeroffel welkom geheten in het bestuur. In verband met een eventuele kandidatuur in de Provincie zal Christa haar positie wellicht volgend jaar moeten afwegen. De nieuwe bestuursleden zullen zich middels de nieuwsbrief na 10 juni nader voorstellen. Vooruitlopend op de wijzigingen in de statuten geeft Jan Houweling aan herkiesbaar te zijn. Vervanging van zijn penningmeesterschap blijft echter wel urgent.

6. Statuten

Gezien de huidige eisen aangaande verenigingen zijn de huidige bestuursleden ingeschreven bij de KvK. Jan heeft verder geregeld dat de UBO-registratie op tijd is geregeld. Aanpassingen dienen om hoofdelijke aansprakelijkheid bestuursleden uit te sluiten. Daarnaast hebben wij de statuten aangepast aan deze tijd, onder meer ook vanwege leeftijd bestuursleden. De wijzigingen zijn opgesteld door de notaris en aan de leden voorgelegd. In deze vergadering worden de statuten ter goedkeuring voorgelegd. Stemming is geldig wanneer 2/3 van de leden aanwezig is om te stemmen. Dat is niet het geval. (Wel zijn de aanwezige leden allen voor de voorgestelde aanpassing). Er dient binnen 8 tot 10 dagen een nieuwe vergadering te worden uitgeschreven. Wanneer dan 2/3 van de aanwezige leden voor stemt, zijn de nieuwe statuten van kracht. Op 10 juni brengt de vereniging de statuten opnieuw in stemming. Wilt u hieraan deelnemen? Laat het ons weten.

7. Toekomstige acties * *

Vlak voor de vergadering bleek op NLOG dat Kistos de winningsaanvraag heeft teruggetrokken op 14 maart. Dat klinkt wellicht positief, maar waarschijnlijker is dat Kistos een nieuwe aanvraag zal indienen, omdat de aanvraag van Tulip Oil op vele fronten rammelde. Wij zullen daarom een brief opstellen aan het ministerie van EZ, met het verzoek zich uit te spreken dat nieuwe aanvragen niet in overweging worden genomen, gezien de energietransitie en positionering/conditie van het gasveld boven Terschelling. Daarnaast willen we een zelfde uitspraak over het verlopen van de exploratievergunning M10/M11. In het kader van deze ontwikkelingen zullen we ook contact opnemen met de Groene 11, die lobby in Den Haag. - Daarnaast richten we ons – met de nieuwe bestuursleden – op het aanhalen van contacten in landelijke en provinciale politiek en eilanden. We benaderen Stichting Noordzee, NIOZ, Unesco, en Waddenvereniging om alvast korte lijnen te hebben als er ontwikkelingen zijn. - Verder gaan wij kennismakingsafspraak met burgemeester/wethouder plannen. Paul meldt dat gaswinning geen onderwerp is in het coalitie-akkoord. Vanuit gasTvrij willen wij dat de gemeente de gascommissie voorstelt naast Op en Rond ook Onder Terschelling op te nemen in het kaderen van de doelstelling.

Wvttk.

Annet vraagt wat zij moet doen met de dozen buttons, posters en ansichtkaarten die zij heeft staan. Deze bewaren we. Zij heeft ook nog alle handtekeningenlijsten van de petitie. Paul oppert om deze ter vernietiging aan te bieden bij de gemeente. De gemeente heeft daar een erkend bedrijf voor en verenigingen kunnen hier soms ook gebruik van maken.

Rondvraag

Ron Bavelaar spreekt zijn waardering uit voor de betrokkenheid en inzet van het bestuur. Paul de Bos geeft aan dat hij zich graag inzet voor de vereniging.

De voorzitter bedankt de aanwezigingen voor hun betrokkenheid.

Volgende jaarvergadering wordt gepland op 12 mei 2023.