Persbericht gaswinning Terschelling

Door gasTvrij Tersch... op ma, 23/02/2015 - 22:08
 • Raadsfracties spreken zich op 24 februari uit in Raadsvergadering
 • Actiegroep gasTvrij Terschelling wordt vereniging en stelt Kamervragen
 • Petitie gasTvrij Terschelling binnen week ruim over de 10.000 handtekeningen

Petitie

Het verzet tegen de voorgenomen gaswinning en -verwerking door Tulip Oil bv op en rond het eiland groeit met de dag. De petitie die de actiegroep gasTvrij Terschelling op 16 februari heeft geopend op haar website www.gastvrijterschelling.nl heeft op 23 februari al 10.500 handtekeningen opgeleverd tegen de gaswinning.

Motie

De lokale politieke partijen zullen naar verwachting op 24 februari 2015 een motie indienen op een waarschijnlijk massaal bezochte raadsvergadering. Het college van B&W zal vervolgens met een reactie moeten komen.
Recentelijk heeft Provincie Friesland zich al tegen gaswinning in het kwetsbare Waddengebied uitgesproken. De Provincie is, samen met de gemeente en instituten als TNO, een van de partijen die de Mijnraad voedt voor haar advies over vergunningverstrekking aan Tulip Oil.

Bezwaar

De actiegroep gasTvrij Terschelling bestaat koud twee weken en heeft al vele malen de landelijke en lokale media bereikt. Om sterker te staan in de komende procedures rond vergunningverlening en MER, heeft de actiegroep de vereniging gasTvrij Terschelling opgericht. Met steun van de leden zal gasTvrij Terschelling via formele procedures en vriendelijke acties de betrokken instanties proberen te informeren, teneinde gaswinning en -verwerking op en rond Terschelling te voorkomen. De vereniging wil de direct betrokkenen, eilanders en gasten, goed informeren zodat zij op inhoudelijke gronden tot een oordeel kunnen komen. Daarnaast wil de vereniging een stem geven aan de betrokkenen die zich tegen gaswinning uitspreken.

Argumenten

Er zijn vele inhoudelijke argumenten tegen gaswinning op zee boven Terschelling, op het gebied van techniek, milieu en veiligheid:

 • milieuschade door gaswinning en -verwerking: het veel te hoge co2-gehalte (14% ipv 2%) dat moet worden verwerkt voordat het gas blijkbaar is. Tulp Oil heeft hier nog geen oplossing voor en denkt daarom het schadelijke broeikasgas in de lucht uit te stoten. Dit heeft grote schade aan het nabijgelegen natuurgebieden tot gevolg en strookt niet met de doelstelling van de Waddeneilanden co2-neutraal te worden en met de landelijke milieu-eisen; Ook het experimenteel injecteren van C02 gaat niet in een nog gevuld gasveld.
 • Bij de winning op zee geldt dat Natura2000-gebied Noordzeekustzone ook het zeegebied voor onze kust omvat.
 • natuurschade: bij de boor- en winningsactiviteiten zullen flora en fauna in lucht en zee minstens gedurende 10 tot 30 jaar verstoord worden door aan- en afvoer van materieel, chemische stoffen en personeel;
 • calamiteitenrisico: wanneer er op zee een ramp plaatsvindt zal de (grotendeels beschermde) natuur in UNESCO-werelderfgoed Wadden daar direct schade van ondervinden; daarnaast is er direct milieuschade aan landbouwgebieden op het eiland, de visserij rond het eiland en aan natuur- en broedgebieden in de polder en Natura-2000 gebied.
 • lichtvervuiling: Terschelling is een van de donkerste gebieden in West-Europa. De locatie ligt op nog geen kilometer van het gebied dat men het predicaat Dark Sky park wil toekennen
 • imagoschade: De ongereptheid van de natuur is het unique selling point van Terschelling. Het eiland raakt haar naam kwijt als schoon natuurgebied met schade aan toerisme tot gevolg.
 • directe terugloop van toerisme op oostelijk deel van het eiland ivm verdwijnende natuurbeleving op een strand waar men tegen (activiteiten rond) boorplatforms aankijkt; de vraag ls of het strand uberhaupt nog wel begaanbaar is voor de eilander, (strandrijders) en toerist vanwege veiligheidsmaatregelen rond de boorlocatie.
 • bodemdaling- en trillingen: de gasbel ligt gedeeltelijk onder het eiland. Onzeker is wat de verwachte bodemdaling na horizontale of verticale boringen tot gevolg heeft voor de bodemstabiliteit in dit gebied.
 • algemeen: speerpunt in het lokale beleid is CO2-neutraal worden en verduurzaming van energie. Daar past gaswinning niet in.

Deze bovenstaande argumenten tegen gaswinning- en verwerking op zee gelden in nog hogere mate voor gaswinning op het eiland Terschelling zelf. Op Terschelling zijn drie mogelijke locaties op land aangewezen door Tulip Oil.
Bezwaren boven op de bovenstaande zijn:

 • milieuvervuiling op locatie; ondanks hoge veiligheidseisen is er altijd sprake van lekken van schadelijke vloeistoffen;
 • natuurschade: de boorlocatie moet een vloeistofdichte ondergrond krijgen: dit betekent afgraven en asfalteren.
 • natuurschade aan omgeving: uitbreiding wegennetwerk voor zwaar vrachtverkeer heeft logischerwijze schade aan natuur tot gevolg, voor zowel voor aanvoer materieel als bij de aanleg van vluchtwegen;
 • aan- en afvoer van materieel en chemische stoffen via zee leidt tot schade aan strand en duin en heeft terugloop van recreatie tot gevolg;
 • aan- en afvoer van materieel en chemische stoffen via het (te verbreden) fietspad buitendijks leidt tot blijvende aantasting van de toeristische beleving van het wad en derhalve tot terugloop van toerisme
 • aan- en afvoer van materieel en chemische stoffen via het (te verbreden) fietspad buitendijks brengt direct enorme risico’s op milieuvervuiling van het UNESCO-werelderfgoed wadden met zich mee bij een eventuele calamiteit;
 • het gebruik van deze route brengt ernstige verstoring te weeg voor de hoogwatervluchtplaatsen van wadvogels. Dit is een instandhoudingsdoel van Natura2000-gebied Waddenzee, waardoor TulipOil weer met Natura2000 te maken gaat krijgen.
 • Het inrichten van een winningslocatie binnen Natura2000 is strijdig met de doelstelling van de Natuurbeschermingswet1998.
 • Natura2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden en Europese regelgeving is daarvan de basis.
 • landschapsvervuiling: een industrieel terrein midden in natuurgebied
 • lichtvervuiling: Terschelling is een van de donkerste gebieden in West-Europa.
 • verstoring natuur- en vogelrijke polder: Op Terschelling is juist het unieke project Polderpracht om de populatie zeldzame weidevogels te behouden/uit te breiden.
 • bodemdaling- en trillingen: het betreft (tevens) door de ondergrond een moeilijk winbare locatie. Onzeker is wat boringen en fracking tot gevolg hebben voor de bodemstabiliteit in dit gebied.
 • de aangewezen boorlocaties op het eiland bevinden zich nabij woongebied, met onder meer een school, een strandtent en recreatieve instelling de Volkshogeschool, met grote risico’s ten gevolg voor de veiligheid en volksgezondheid.
 • het veel te hoge co2-gehalte (14% ipv 2%) dat moet worden verwerkt voordat het gas blijkbaar is. Tulp Oil heeft hier nog geen oplossing voor en denkt het schadelijke broeikasgas in de lucht uit te stoten of in de bodem terug te pompen. De risico’s van dat laatste zijn in dermate onbekend dat een dergelijk experiment in een dergelijk natuurgebied onverantwoord is. Het uitstoten van grote hoeveelheden co2 heeft grote schade aan het nabijgelegen natuurgebieden tot gevolg
 • bij gaswinning (ook zonder fracking) worden grote hoeveelheden schadelijke chemicaliën gebruikt en in de ondergrond gepompt; de risico’s op vervuiling van grondwater en natuur zijn niet te onderschatten;
 • gaswinning strookt niet met de doelstelling van de Waddeneilanden co2-neutraal te worden;
 • rampenbestrijding bij calamiteiten op land: Terschelling heeft 2 ambulances en twee brandweerwagens en er staat 1 helikopter klaar. Hoe gaat een eventuele evacuatie plaatsvinden bij een blow-out of andere calamiteit.


Netwerk

De vereniging gasTvrij Terschelling heeft deskundigen op deze diverse terreinen achter zich staan, zoals juristen, bestuurskundigen, planologen, biologen, boor- en gasexperts,  Zij zoekt aansluiting bij de Waddenvereniging en de Vogelbescherming. Instanties als Milieudefensie en Natuurmonumenten hebben al contact gezocht met de vereniging en ook andere Waddeneilanden scharen zich achter de acties tegen gaswinning op Terschelling.
De Waddenvereniging heeft zelfs al bussen aangeboden voor een demonstratie in Den Haag.
Via via heeft de vereniging vernomen dat ook Rederij Doeksen zich bij monde van directeur Paul Melles heeft uitgesproken tegen de voornemens van Tulip Oil. Ook de VVV heeft bij monde van Roelan Schoor zich in NRC uitgesprokene tegen de voorgenomen gaswinning.

Kamervragen

De vereniging bereidt vragen voor, die de Kamerfracties kunnen voorleggen aan de minister en staatssecretaris van Economische Zaken, gesteund door landelijke partijen als het CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en PvdD. Een aantal van deze partijen heeft onderdeden zelf schriftelijke vragen gesteld. De vragen van de vereniging gasTvrij Terschelling betreffen de verschillende milieu-aspecten maar ook de procedures rond het opstellen en toetsen van de MER door een door Tulip Oil betaalde adviesorganisatie.