Notulen Algemene ledenvergadering van de Vereniging GasTvrij Terschelling 2023

Door gasTvrij Tersch... op ma, 11/09/2023 - 10:17

Notulen Algemene ledenvergadering van de Vereniging GasTvrij Terschelling 2023 
dd 22 juni 2023

Te Folkshege Skoalle Schylgeralân  Hoorn

Aanwezig : Bestuursleden Marijke Nieuwenhuis, Elvire Kok (secretaris), Jan Houweling(penningmeester, Anneke Buitenwerf en Flip Tocila.

Anne Gerben Zorgdrager, Rens van Donselaar en Paul de Bos

1.    Opening.  Marijke Nieuwenhuis zegt dat zij tijdens deze vergadering met ieders instemming technisch voorzitter zal zijn. Een ieder is akkoord.

2.    Verslag ALV 2022 dd 20 mei 2022.
Jan Houweling vraagt Paul of hij door de gemeente is benaderd voor de Gascommissie. Paul de Bos zegt niet benaderd te zijn.
Jan Houweling vraagt of er nog antwoord is gekomen van EZ op onze brief. Elvire antwoordt dat dit niet het geval is.
Volgens de notulen van vorig jaar zou er nog een brief naar EZ worden gestuurd met het advies een nieuwe aanvraag van Kistos niet in behandeling te nemen. Jan Houweling vraagt of die brief ook gemaakt en verzonden is. Elvire moet het antwoord schuldig blijven en zal Annet daarover nog bevragen. Zo niet dan moet de brief alsnog worden geschreven.
Jan Houweling vraagt of er ook notulen zijn gemaakt van de tweede Algemene ledenvergadering van 10 juni 2022, waarin een aantal bestuursleden zijn benoemd en als het goed is de gewijzigde statuten zijn vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Er is geen verslag van gemaakt aldus de aanwezige bestuursleden. Dit zal alsnog moeten worden gedaan in verband met het van kracht worden van de nieuwe statuten.
Paul de Bos zal een sjabloon maken en naar Elvire Kok sturen.
Voor de rest zijn er geen aan- en of opmerkingen en worden de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2022 vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.

3.    Korte Terugblik 2022
Jan Houweling Vertelt van het bezoek dat hij en Flip Tocila aan de gemeente heeft gebracht op 8 maart jl.
Bij het gesprek waren de burgemeester Van der Pol , wethouder Van Essen en beleidsmedewerker Charlotte ( haar achternaam heb ik niet verstaan) aanwezig.
Het was een fijn gesprek.  
Jan heeft de ontstaansgeschiedenis van de vereniging uit de doeken gedaan.
Besloten is dat de gemeente en GasTvrijTerschelling er elkaar over en weer van informatie zouden voorzien. Jan heeft in dat kader de gemeente op de hoogte gebracht van de verkoop van de concessie door Tulip Oil aan Kistos en later de documenten naar hen gemaild.
Er is verder gesproken over de adviescommissie Gaswinning. Men zou daar mee aan de slag en de burgemeester opperde dat zij binnen de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden zou gaan voorstellen om een (Fries)Waddenbreed platform op te richten. Ook leek het de burgemeester het aardig om samen een keer naar Schiermonnikoog te gaan, gelet op de problemen die Schier met de gaswinning op de Noordzee heeft en het tracé van de leidingen.
Voorts is er gesproken over de kwestie ‘op en rond Terschelling’ . Jan merkt op dat de statuten van de vereniging heel breed zijn en meer behelzen dan alleen gaswinning, ook geluid, stiltegebied, economie, landschap en volksgezondheid horen bij de doelstellingen.
Jan en Flip concluderen dat het een fijn en open gesprek was, waarbij de gemeente ook nog heeft aangegeven de link naar ‘Den Haag’ te willen zijn.
 
Tijdens Oerol heeft Jan deelgenomen aan een Talkshow. Er waren zes deelnemers. Een van de deelnemers was een kunstenaar die bij de turfdobe in het Hoornse bos een houten gaswinninginstallatie had geplaatst. Het was een goed gesprek, maar de kunstenaar had er niet zoveel verstand van.

4.    Financiën.
Jan Houweling behandelt de cijfers  van   2022. 
Er is en dat is het belangrijkste een eigen vermogen van € 13509,- bedoelt voor de mogelijkheid een rechtszaak te kunnen financieren.
Het aantal leden bedroeg op 31 december 2022 225 leden. ( in de hoogtijdagen waren dat er 280. 
De kascommissie, bestaande uit Frits Blees en Ron Bavelaar, adviseert de ledenvergadering om de penningmeester decharge voor 2022 te verlenen.
Aldus wordt unaniem besloten.
Omdat Frits Blees twee jaar in de kascommissie heeft gefunctioneerd wordt Paul de Bos in de kascommissie benoemd . ( samen met Ron Bavelaar)


5.    Bestuurssamenstelling 
Het blijkt dat er vier vacatures zijn ontstaan. Die van voorzitter was al bekend. Naar nu blijkt willen Elvire en Anneke ook aftreden. Jan Houweling zegt dat zijn persoonlijke situatie er debet aan is dat er ook een nieuwe penningmeester zou moeten komen.
Paul de Bos zal met hem contact opnemen om een keer op Terschelling met he er over te praten.
Er wordt gediscussieerd over de oplossingen voor de vacatures. 
Zonder dagelijks bestuur zal de vereniging op termijn niet meer bestaan.
Persoonlijk benaderen van leden mag als gevolg van de privacywetgeving niet. Er wordt besloten dat er een dringende brief naar alle leden zal gaan, waarin de nijpende situatie wordt uitgelegd. Flip Tocila schrijft een concept brief en die wordt in het bestuur besproken. Jan Houweling stuurt Flip de ledenlijst.
Jan Houweling zegt dat hij wel woordvoerder van de vereniging wil zijn. Daar is iedereen blij mee.

6.    Statuten.
De nu geldende statuten zullen naar Gerard Roos worden gestuurd die deze dan op de website kan plaatsen.

7.    Lopende zaken/actualiteiten.
Flip Tocila neemt contact op met de gemeente om na te gaan of er al wat gedaan is met de actiepunten (zie onder 3)
Anne Gerben Zorgdrager vraagt hoe dat nu precies gaat met het vervallen van de licentie van Kistos. Vervalt dan alles weer aan de Staat? Jan zegt dat dat niet zo is Kistos kan weer een aanvraag indienen. Dat betekent wel dat we goed op de hoogte moeten zijn.
Besloten wordt om toch, los van de gemeente, weer een brief te sturen naar EZ om de banden aan te halen en te kijken of er een nieuw contactpersoon te vinden valt.
Anneke Buitenhuis zal de Groene 11 hierover benaderen.
Tot slot wordt besloten dat de volgende algemene ledenvergadering op 19 april 2024 zal plaatsvinden.

8.    WVTTK.
Geen zaken